DOCUMENTE NECESARE

Abilitarea serviciului extern de prevenire şi protecţie

Conţinutul dosarului:

 1. Cerere de abilitare (conform modelului);
 2. Opisul documentelor din dosar;
 3. Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;
 4. Lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. Copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătirea personalului care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobate prin H.G.nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Curriculum vitae pentru personalul care va desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie;
 7. Copii ale documentelor care atestă vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
 8. Memoriu de prezentare, din care să rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispun;
 9. Copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
 10. Copii ale contractelor individuale de muncă ale personalului de execuţie din serviciul extern de prevenire şi protecţie;
 11. Declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind păstrarea confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.

După caz, dosarul poate conţine documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din care să reiasă că sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate în copie certificată de către solicitant şi însoţite de o traducere neoficială în limba română.

Reînnoirea certificatului de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie, la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale (schimbarea formei juridice de organizare, a denumirii/numelui serviciului abilitat, a sediului social, a conducătorului serviciului)

 1. Cerere de reînnoire a certificatului de abilitare (conform modelului);
 2. Copii ale documentelor care atestă modificările survenite.

Notificarea Comisiei de abilitare şi avizare de către persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare, pentru a presta permanent servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României

 1. Formular de notificare (conform modelului);
 2. Act de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
 3. Autorizaţie/atestat/certificat emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificată de deţinător şi în traducere neoficială;
 4. Lista cu personalul care deţine certificate de competenţă profesională corespunzătoare, semnată şi ştampilată de persoana autorizată;
 5. Certificate de competenţă profesională sau documente similare emise de autorităţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie autorizată de deţinător şi în traducere neoficială.

Notificarea Comisiei de abilitare şi avizare de către persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare, pentru a presta temporar sau ocazional servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României

 1. Formular de notificare (conform modelului);
 2. Copia autorizaţiei sau a documentului echivalent, certificată de către deţinător.

Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Componenţa dosarului:

 1. Cerere pentru avizarea documentaţiilor (conform modelului);
 2. Copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, a anexei acestuia(copia documentului echivalent certificatului de înregistrare la registrul comerţului, eliberat de statul în care îşi are sediul elaboratorul documentaţiei,în cazul în care acesta îşi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European);
 3. Scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
 4. Două exemplare din documentaţia supusă avizării (în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii pe suport hârtie).