În atenția angajatorilor beneficiari potrivit Legii nr.52/2011(r) privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, începând cu data de 25 iulie 2020, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Ordinul stabilește metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta. Pentru înființarea Registrului, beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul.

În scopul obţinerii numelui de utilizator şi a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente:

  1. cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie; Anexa nr. 1
  2. împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;
  3. copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
  4. copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală;
  5. copie de pe actul de înfiinţare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. declaraţie pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail. Anexa nr. 2

Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis direct din teren de către Beneficiar / împuternicit sau persoane desemnate de către acesta - utilizatori, cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile, denumită „Inspectia Muncii“. Aplicația „Inspectia Muncii“ poate fi descărcată gratuit din Google Play sau App Store. Registrul electronic de evidență a zilierilor poate fi completat și transmis de către utilizatori și prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

Pentru mai multe informații accesați site-ul www.inspectiamuncii.ro secțiunea Registrul electronic de evidență a zilierilor.