1. Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006)

 

 

ART. 3

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.

 

ART. 4

Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

          a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

         b) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 5

Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

 

ART. 6

(1) In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele acte:

a) copii de pe actele de infiintare;

b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(3) Pentru actele depuse in sustinerea cererii se va completa opisul prezentat in anexa nr. 1.

 

ART. 7

In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inspectoratele teritoriale de munca procedeaza dupa cum urmeaza:

a) inregistreaza cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

b) verifica actele depuse in sustinerea acestora, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6;

c) completeaza si emit certificatul constatator, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;

d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat in anexa nr. 4;

e) asigura arhivarea documentatiei in baza careia s-au emis certificatele constatatoare.

 

ART. 8

Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii.

 

ART. 9

Certificatul constatator, emis in baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul angajatorilor sa desfasoare activitatile pentru care au obtinut certificatul.

 

ART. 10

(1) In cazul in care in cadrul controalelor se constata incalcari ale prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, inspectorul de munca poate dispune sistarea activitatii si, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munca inscrierea masurii sistare a activitatii in certificatul constatator.

(2) In baza propunerii inspectorului de munca, inspectoratul teritorial de munca consemneaza in certificatul constatator masura sistarii activitatii prevazuta la alin. (1).

 

ART. 11

(1) In situatia prevazuta la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii si a obtinut autorizarea conform art. 6.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cererea va fi insotita de certificatul constatator eliberat initial, in original.

(3) Inspectoratul teritorial de munca va mentiona in certificatul constatator data reluarii activitatii.

2. Societatile comerciale se autorizeaza conform Legii nr. 359 din 8 septembrie 2004,privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.

Autorizatia de functionare se obtine de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, str. Gandul, nr. 2A, tel: 0232-25 44 00, fax: 0232-27 63 34, email: orcis@is.onrc.ro . Facem precizarea, ca in acest caz, se autorizeaza doar activitatile prevazute in anexa *.

3. Autorizarea pentru detinerea si utilizarea substantelor explozive, in conformitate cu L. 126 / 1995 si a normelor metodologice, se face la sediul I.T.M. Iasi.

Dosarul de autorizare contine:

 Cerere tip (Model)

 Actul de constituire al societatii

 Memoriu tehnic cu precizarea proceselor tehnologice, a tehnologiilor si a mijloacelor de prevenire a accidentelor

 Schita spatiului unde sunt depozitate substantele explozive

 Lista persoanelor care gestioneaza si utilizeaza substantele explozive, cazierul judiciar si controlul medical psihologic al acestora

Observatie: Dosarul se intocmeste identic in 3 exemplare pentru:

 un exemplar I.T.M. Iasi

 un exemplar Inspectoratul de Politie Judeteana Iasi

 un exemplar la societate